پارچه پرده

پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک

پرده ای ترگالت چروک

عرض 3 متر طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری ۸۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه مخمل پرده ای شانل پرده

پرده ای مخمل شانل

عرض 3 متر طاقه 25 متری

قیمت عمده فروشی متری ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه گونی بافت پرده ای پرده

پرده ای گونی بافت

عرض 3 متر طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه پرده ای حریر نازلی

پرده ای حریر نازلی

عرض 3 متر طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری ۷۰۰,۰۰۰ ریال