پارچه ساندویچی

پارچه ساندویچی

ساندویچی ۷ رنگی

پارچه ساندویچی ۷ رنگی عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ یاردی

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال